۱۳۹۴ بهمن ۲۵ ۱۱:۳۲ AM

رديف

نام

 وب سايت

1

سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

www.isiri.org

 2

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران 

 www.tehranstandard.org

 3

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي

www.cra.ir

 4

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان هرمزگان

WWW.ISIRI-BANDARABBAS.IR

5

انجمن آزمایشگاه های همکار 

Aaac.ir