Loading...

 

اهم خدمات بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی

  1. نمونه‌برداری از واحد تولیدی
  2. ارسال نمونه به آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده و دریافت جواب و ثبت در سیستم سیماوا
  3. بازرسی خط تولید، انبار محصول، مواد اولیه و آزمایشگاه کنترل کیفیت و تهیه گزارش بازرسی
  4. ارسال گزارش بازرسی برای اداره کل استاندارد استان مربوطه و ثبت در سیستم سیماوای استان