Loading...

 

آزمایشگاه سیستم‌های اعلام‌حریق

 

این آزمایشگاه آزمون­‌ها و اندازه­‌گیری ویژه عملکرد، ایمنی سیستم‌های اعلام حریق را به انجام می‌رساند.

آزمایشگاه سیستم‌های اعلام حریق دارای استاندارد  ISO 17025می‌باشد و مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی کلیه آزمون­‌های آن انجام می‌شود.

 برخی از آزمون‌ها به شرح زیر هستند:

-        آزمون‌های عملکرد شامل بررسی نشان‌دهنده‌های دیداری و شنیداری و عملکرد آن‌ها در وضعیت عادی، خطا و اعلام خطر

-        آزمون‌های ایمنی شامل آزمون‌های نشانه‌گذاری، شرایط محیطی، ارتعاش، تغییرات منبع تغذیه و باتری

عنوان استاندارد

استاندارد ملی/ بین المللی

سیستم های اعلام حریق، بخش چهارم- مرکز اعلام حریق

ISIRI 3707