Loading...

 

آزمایشگاه ارزیابی کارت هوشمند

این آزمایشگاه در راستای ارائه خدمات ارزیابی عملکردی و امنیتی کارت‌های هوشمند مورد استفاده در کشور اقدام به شناسایی استانداردهای صحت عملکرد کارتهای هوشمند و نیز تدوین شاخصهای امنیتی و ارزيابی کارتهای هوشمند ایجاد شده است. بر اساس کاربردهای رایج کارت هوشمند، آزمایشگاه ارزیابی کارتهای هوشمند در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در قالب چهار آزمايشگاه  تخصصی سازماندهی و درحال توسعه میباشند عبارتند از:

 • آزمايشگاه ارزیابی امنیتی کارتهای هوشمند بر اساس استاندارد ISO/ISIRI 15408
 • آزمايشگاه ارزیابی صحت و امنیت پیادهسازی الگوریتمهای رمزنگاری در کارت‌های هوشمند
 • آزمايشگاه ارزیابی انطباق کارت‌های هوشمند با نیازمندیهای نرمافزارهای PKI-Enabled
 • آزمايشگاه ارزیابی سازگاری الکترومغناطیسی و مشخصات فیزیکی کارت‌های هوشمند

 ارزیابی کارت‌های هوشمند در این آزمایشگاه، مطابق با استانداردهای زیر صورت می‌گیرد:

 • استاندارد الزامات امنیتی ISO/IEC 15408
 • استاندارد الزامات کارت هوشمند ISO/IEC 7816
 • استاندارد FIPS 140-2
 • استاندارد GlobalPlatform
 • الزامات ملی زیرساخت کلیدعمومی
 • الزامات ارزیابی صحت الگوریتمهای استاندارد رمزنگاری (CAVP)
 • استاندارد ارزیابی سازگاری الکترومغناطیسی و مشخصات فیزیکی ISO/IEC10373